SF - Meble Stylowe Klasyczne Ekskluzywne Stylizowane Luksusowe, Żyrandole Kryształowe Lampy Kinkiety do Sypialni Jadalni Salonu Łazienki Biura

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy zwanym dalej „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanym dalej „Regulamin”.

Właścicielem Sklepu jest:

SZULTKA FURNITURE Stanisław Szultka

NIP: 555-128-58-92

tel. 512 155 819

adres email: szultka@szultka.com

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia

Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe gdy nastąpi:

– wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

– Zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

Jeżeli Klient żąda wystawienia faktury VAT, jest zobowiązany do wprowadzenia danych do faktury na swoim koncie w Sklepie lub wysłania tych danych pocztą elektroniczną na adres: szultka@szultka.com w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

§3 Płatności

Sklep przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmująca się obsługą płatności.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych PayPal.

Obsługa Sklepu nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności.

 

§4 Odbiór i wysyłka towaru

W zależności od gabarytu towar dostarczany jest przez firmę SZULTKA FURNITURE transportem własnym bądź poprzez wynajętą firmę transportową.

Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w 89-632 Brusy, ul. Wojska Polskiego 31, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

 

§5 Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła oraz posiadającą gwarancję Sprzedawcy.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

  • wady fabryczne,
  • uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
  • niezgodności z zamówieniem.

Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić do Sklepu dostarczając go pod adres: SZULTKA FURNITURE, 89-632 Brusy, ul. Wojska Polskiego 31.

Do towaru należy dołączyć formularz zamówienia z którym towar był dostarczony wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca wraz z kwotą zakupu w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.

Klient ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 1 (słownie: jednego) roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odbioru towaru lub ujawnienia się wady.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:

  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§7 Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.